امامزاده حیدر بهبهان دیده شده است

در مورد کرامات امامزاده حیدر بهبهان مطالب زیادی گفته می شود زیارت این امامزاده و رفتن در صحن سرایش همیشه آرامش دهند بوده و آرامش خاصی را به انسان می دهد آیا این نمی تواند خود یک معجزه دائمی باشد توصیه می کنم حتما یک بار امتحان کنید

                                     بهبهان

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://shikopic.com/images/iz8grqc692qzztfzacio.jpg&imgrefurl=http://kv5105h.persianblog.ir/tag/%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3_%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586&usg=__cPJsUrd9DPQI9a99kfijsLvecfo=&h=720&w=960&sz=58&hl=en&start=255&um=1&itbs=1&tbnid=htJsSx4teQOMtM:&tbnh=111&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%26start%3D240%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

 عکسها گوگل

 

  
نویسنده : ن.غ ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩